„Naše služby Vaše spokojenost“
O společnosti
Kontaktujte nás
AGH Blatná s.r.o.
J.P. Koubka 81 Blatná 388 01
E-mail: info@agh-reality.cz
Telefon: +420 383 420222
Mobil: +420 724 077880
Sídlo AGH Blatná s.r.o.
Sídlo naší společnosti se nachází v centru jihočeského města Blatná v okresu Strakonice na adrese J.P.
Více informací
Zajímavé odkazy
Vše o veřejných dražbách
www.centralniadresa.cz
Info o našem městě
www.mesto-blatna.cz
Náš tip na Chorvatsko
www.apkasic.com
Nacházíte se: O společnosti » Dražební řád AGH Blatná s.r.o.

DRAŽEBNÍ ŘÁD AGH BLATNÁ s.r.o.

Dražební řád ke stažení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (Článek 1.)

Tento "Dražební řád" upravuje prodej movitého či nemovitého majetku ve veřejné dražbě (dále jen dražba) podle zák. č. 26/2000 sb., zákon o veřejných dražbách.

Dražbu navrhuje osoba, která za podmínek stanovených zák. č. 26/2000 Sb. navrhuje provedení dražby (dále jako navrhovatel), dražbu provádí společnost AGH Blatná s.r.o. J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná IČ: 25187040, zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8517, koncesní listina vydaná Okresním živnostenským úřadem ve Strakonicích ev. číslo koncesní listiny 330701-16086-01 ze dne 19.4. 2001, zastoupená Ing. Bc. Milanem Holubem – jednatelem společnosti (dále jako dražebník).

PŘEDMĚT DRAŽBY (Článek 2.)

Předmět dražby je specifikován v "dražební vyhlášce", v níž dražebník uvede přesné označení navrhovatele, dražebníka, místa a datumu času dražby, předmětu dražby, závazků váznoucí k předmětu dražby, tržního ocenění předmětu dražby, nejnižšího podání a minimálního příhozu, dražební jistoty, lhůty k úhradě cena dosažené vydražením, datumu a času konání prohlídek předmětu dražby a podmínky na odevzdání předmětu dražby.

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

ÚČASTNÍCI DRAŽBY (Článek 3.)

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 zák.č. 26/2000 Sb.

Účastník dražby je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a termín je vždy uveden v "Dražební vyhlášce"), doloží účastník dražby úhradu dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka) či může složit dražení jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny "Seznam účastníků dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo.

Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ DRAŽBY (Článek 4.)

Dražebník je povinen dohlížet na průběh dražby, na činnost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.

Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a ministerstva pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením.

Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to dle ustan. § 22 (při dražbě dobrovolné) nebo § 46 (při dražbě nedobrovolné) zák. č. 26/2000 Sb.

PRŮBĚH DRAŽBY (Článek 5.)

Dražba se zahajuje vyvoláním. Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, údaje o nájemních smlouvách týkajících se předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost.

Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou.

Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora, "Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep", učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno "Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením "Vydraženo", udělí licitátor příklep.

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží to dražebníkovi před zahájením dražby, není tento účastník stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neučiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby oprávněnému z předkupního práva.

Udělením příklepu je dražba ukončena.

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. V případě dobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby". V případě nedobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, může dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby".

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním převodem na účet, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

POVINNOSTI VYDRAŽITELE (Článek 6.)

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v "Dražební vyhlášce", přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a k úhradě vzniklé škody bude použita odpovídající část dražební jistoty, kterou zaplatil dražebníkovi.

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ (Článek 7.)

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník "Protokol o provedené dražbě". V něm je uvedeno zejména: datum, místo a čas konání dražby, druh dražby, označení předmětu dražby, označení bývalého vlastníka, příp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, označení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

POTVRZENÍ O NABYTÍ VLASTNICTVÍ (Článek 8.)

"Potvrzení o nabytí vlastnictví" vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 29 (dražby dobrovolné) nebo § 53 (dražby nedobrovolné) zák.č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou musí být doklad, z něhož bude zřejmé, že došlo k úhradě ceny dosažené vydražením, dále pak případně stejnopis notářského zápisu (§ 47 odst. 8 zák. č. 26/2000 Sb.).

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY (Článek 9.)

Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Článek 10.)

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto "Dražebním řádu" neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb.

Ing. Bc. Holub Milan v.r. jednatel AGH Blatná s.r.o.

Realitní kancelář AGH Blatná s.r.o. Copyright © 2007 - 2021 - vyrobil Pavel Krejčí
AGH Blatná s.r.o.|Město Blatná|Centrální adresa