„Naše služby Vaše spokojenost“
O společnosti
Kontaktujte nás
AGH Blatná s.r.o.
J.P. Koubka 81 Blatná 388 01
E-mail: info@agh-reality.cz
Telefon: +420 383 420222
Mobil: +420 724 077880
Sídlo AGH Blatná s.r.o.
Sídlo naší společnosti se nachází v centru jihočeského města Blatná v okresu Strakonice na adrese J.P.
Více informací
Komentáře
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy - AGH Blatná s.r.o. 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1.1. Realitní zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako ?Osobní údaje?). 1.2. Vaše Osobní údaje Realitní zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: 1.2.1. plnění smlouvy 1.3. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám: 1.3.1. externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.); 1.3.2. spolupracujícím makléřům Realitního zprostředkovatele; 1.3.3. externí advokátní kanceláři; 1.3.4. osobám poskytujícím Realitnímu zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; 1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 1.5. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitního zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. 1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitního prostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitního zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Realitní zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Realitního zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Realitní zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitnímu prostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Realitní zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci. 1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitního zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Realitního zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ... 1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. 1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 1.11. V případě, že bude Realitní zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
1. leden 2021
Zajímavé odkazy
Vše o veřejných dražbách
www.centralniadresa.cz
Info o našem městě
www.mesto-blatna.cz
Náš tip na Chorvatsko
www.apkasic.com
Nacházíte se: O společnosti » Dražební řád AGH Blatná s.r.o.

DRAŽEBNÍ ŘÁD AGH BLATNÁ s.r.o.

Dražební řád ke stažení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (Článek 1.)

Tento "Dražební řád" upravuje prodej movitého či nemovitého majetku ve veřejné dražbě (dále jen dražba) podle zák. č. 26/2000 sb., zákon o veřejných dražbách.

Dražbu navrhuje osoba, která za podmínek stanovených zák. č. 26/2000 Sb. navrhuje provedení dražby (dále jako navrhovatel), dražbu provádí společnost AGH Blatná s.r.o. J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná IČ: 25187040, zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8517, koncesní listina vydaná Okresním živnostenským úřadem ve Strakonicích ev. číslo koncesní listiny 330701-16086-01 ze dne 19.4. 2001, zastoupená Ing. Bc. Milanem Holubem – jednatelem společnosti (dále jako dražebník).

PŘEDMĚT DRAŽBY (Článek 2.)

Předmět dražby je specifikován v "dražební vyhlášce", v níž dražebník uvede přesné označení navrhovatele, dražebníka, místa a datumu času dražby, předmětu dražby, závazků váznoucí k předmětu dražby, tržního ocenění předmětu dražby, nejnižšího podání a minimálního příhozu, dražební jistoty, lhůty k úhradě cena dosažené vydražením, datumu a času konání prohlídek předmětu dražby a podmínky na odevzdání předmětu dražby.

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

ÚČASTNÍCI DRAŽBY (Článek 3.)

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 zák.č. 26/2000 Sb.

Účastník dražby je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a termín je vždy uveden v "Dražební vyhlášce"), doloží účastník dražby úhradu dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka) či může složit dražení jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny "Seznam účastníků dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo.

Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ DRAŽBY (Článek 4.)

Dražebník je povinen dohlížet na průběh dražby, na činnost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.

Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a ministerstva pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením.

Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to dle ustan. § 22 (při dražbě dobrovolné) nebo § 46 (při dražbě nedobrovolné) zák. č. 26/2000 Sb.

PRŮBĚH DRAŽBY (Článek 5.)

Dražba se zahajuje vyvoláním. Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, údaje o nájemních smlouvách týkajících se předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost.

Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou.

Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora, "Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep", učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno "Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením "Vydraženo", udělí licitátor příklep.

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží to dražebníkovi před zahájením dražby, není tento účastník stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neučiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby oprávněnému z předkupního práva.

Udělením příklepu je dražba ukončena.

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. V případě dobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby". V případě nedobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, může dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby".

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním převodem na účet, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

POVINNOSTI VYDRAŽITELE (Článek 6.)

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v "Dražební vyhlášce", přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a k úhradě vzniklé škody bude použita odpovídající část dražební jistoty, kterou zaplatil dražebníkovi.

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ (Článek 7.)

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník "Protokol o provedené dražbě". V něm je uvedeno zejména: datum, místo a čas konání dražby, druh dražby, označení předmětu dražby, označení bývalého vlastníka, příp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, označení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

POTVRZENÍ O NABYTÍ VLASTNICTVÍ (Článek 8.)

"Potvrzení o nabytí vlastnictví" vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 29 (dražby dobrovolné) nebo § 53 (dražby nedobrovolné) zák.č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou musí být doklad, z něhož bude zřejmé, že došlo k úhradě ceny dosažené vydražením, dále pak případně stejnopis notářského zápisu (§ 47 odst. 8 zák. č. 26/2000 Sb.).

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY (Článek 9.)

Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Článek 10.)

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto "Dražebním řádu" neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb.

Ing. Bc. Holub Milan v.r. jednatel AGH Blatná s.r.o.

Realitní kancelář AGH Blatná s.r.o. Copyright © 2007 - 2024 - vyrobil Pavel Krejčí
AGH Blatná s.r.o.|Město Blatná|Centrální adresa